ความเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล

สินทรัพย์ดิจิทัล คือ หน่วยดิจิทัลสมมุติที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีคนต้องการ จึงทำให้หน่วยสมมุตินี้มีค่าขึ้นมา ลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลมีส่วนที่เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ คือ เป็นสิ่งที่มีมูลค่า ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ บุคคลสามารถเข้าถึงได้ แต่สินทรัพย์ดิจิทัลมีข้อแตกต่างคือ จับต้องไม่ได้ jumbo jili 1.คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) คือ หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนเงินได้ นับเป็นสกุลเงินดิจิทัล คำว่า Cryptocurrency มาจากการรวมคำว่า Cryptography และ Currency เข้าด้วยกัน ความหมายภาษาไทยคือ สกุลเงินที่ถูกเข้ารหัส กล่าวคือมันเป็นสิ่งไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเห็นเป็นตัวเลขได้เท่านั้นยกตัวอย่างคริปโทเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin โทเคนดิจิทัล (Digital Tokens) คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการร่วมลงทุน เช่น JFIN, Coin, และ Tuk Tuk Pass-A ใช้สำหรับเสนอขายเพื่อการระดมทุน หรือ ICOการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลICO (Initial Coin Offering) คือการระดมทุนแบบ Crowdfunding โดยการเสนอขาย โทเคนดิจิทัล…

Continue Reading

สรุปแนวทางกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2021 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีประกาศที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) กล่าวถึงการห้ามศูนย์ซื้อขายให้บริการ “Utility Token พร้อมใช้” หรือคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้มาซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย jumbo jili สร้างความวุ่นวายและสับสนแก่คนในโลกดิจิทัลเป็นอย่างมาก #หนุ่ยทอล์ก จึงได้ชวนคุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการก.ล.ต. มาช่วยไขข้อสงสัย ร่วมกับคุณโดม เจริญยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด (DomeCloud) เนื้อหาในประกาศที่ กธ. 18/2564 อธิบายถึงการห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนำเหรียญที่มีลักษณะต่อไปนี้มาซื้อขาย (listed) (1) Meme Token – ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียลก.ล.ต. มองว่าเหรียญ Meme Token เป็นเพียงส่วนน้อยในสินทรัพย์ดิจิทัล และทำขึ้นเพื่อความสนุกของผู้สร้าง ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ฉะนั้นจึงไม่ควรนำเหรียญประเภทนี้มาซื้อขาย ทว่าก็มีคำถามจากทางฝั่งคุณโดมเรื่องการนิยามคำว่า Meme…

Continue Reading

สภาดิจิทัลฯจัดประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สภาดิจิทัลฯ ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์กรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในเรื่องการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี่ (Cryptocurrency) และ บิทคอยน์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในโลกของคริปโตเคอเรนซี เป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีความผันผวนสูง jumbo jili การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถรับความเสี่ยงจากการได้รับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งสภาดิจิทัลฯ ได้จัดการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง ข้อเสนอแนะในมิติต่างๆ ต่อการกำหนดคุณสมบัติผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี และการกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องผ่านการทดสอบความรู้ (knowledge test) ก่อนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากกรรมการและสมาชิกสภาดิจิทัลฯ เพื่อนำเสนอต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ในการผลักดันเป็นกรอบนโยบายต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป นายวีระ วีระกุล รองประธานและประธานพันธกิจด้านการเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมของโลก สภาดิจิทัลฯ กล่าว สล็อต ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนการให้บริการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อประกอบการพิจารณา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ 1. คุณสมบัติของผู้ลงทุน…

Continue Reading

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้ “สินทรัพย์ดิจิทัล” มีอยู่ 2 ชนิด อันได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และ โทเคนดิจิทัล (Token Digital) jumbo jili Cryptocurrency ตามพระราชกำหนด หมายถึง หน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล โดยปัจจุบัน Cryptocurrency อันเป็นที่นิยม คือ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถออกและเสนอขายได้ ส่วน Token Digital เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์อีกชนิดหนึ่งที่มีไว้เพื่อแสดงสิทธิระหว่างผู้ออกและผู้ถือ เช่น สิทธิในการลงทุน (Investment Token) หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือสิทธิอื่นใดที่มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะตามข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ (Utility Token) กิจกรรมหลักที่อยู่ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน หรือ Initial Coin Offering…

Continue Reading

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

มาพูดถึงสินทรัพย์ดิจิทัลกันก่อน สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ที่ ก.ล.ต. ได้ให้นิยามไว้นั้นประกอบด้วยสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)โทเคนดิจิทัล (Digital Tokens)ซึ่งลักษณะที่เป็นลักษณะร่วมของ ‘สินทรัพย์’ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดั่งเดิม เช่น ทองคำ เงินสด ใบหลักทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Cryptocurrency และ Digital Tokens คือ jumbo jili เป็นหน่วยหรือสิ่งที่ทำหน้าที่รักษามูลค่า (Store of Value) มีตลาดสำหรับทำการแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักหรือตลาดรอง (Tradable) บุคคลสามารถเข้าถึง จัดหา หรือซื้อมาได้โดยง่าย (Accessable)แต่สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม (peculiarities of digital asset) ที่สินทรัพย์ดั่งเดิมไม่มี คือ การเก็บบันทึกประวัติการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือครองอย่างเป็นระบบและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ (Traceable Ledger) ความสามารถในการยืนยันธุรกรรมโดยไร้ตัวกลาง (Confirmable Without Centralized Party)ลองเปรียบเทียบระหว่างใบหุ้น กับ บิทคอยน์ดู จะพบว่าถือครองหุ้นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) นั้นก็ไม่ต่างจากการถือครองบิทคอยน์…

Continue Reading

KBTG ตั้งบริษัท Kubix เตรียมรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

KBTG รุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ (Kubix) เพื่อเตรียมให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในตลาดแรกผ่านบล็อกเชน นับเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ที่มีรูปแบบผลตอบแทนที่หลากหลาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการความมั่งคั่ง jumbo jili นอกจากนี้ Kubix ยังมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาการลงทุนและให้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย ​ นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธาน กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดทุนมีทางเลือกใหม่ในการระดมทุนหรือลงทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ซึ่งการระดมทุนจะดำเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบโทเคนดิจิทัล แล้วระดมทุนผ่านการทำ Initial Coin Offering หรือ ICO โดยมี ICO Portal เป็นที่ปรึกษาและผู้จัดการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่นักลงทุนในตลาดแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมา KBTG ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้าง Thai Digital Asset Ecosystem ขึ้น โดยร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจรด้วยเทคโนโลยีประมวลผลและจัดเก็บแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยมีเป้าหมายให้เกิดการระดมทุนโทเคนดิจิทัลเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลของภาครัฐ สล็อต ล่าสุด KBTG ได้จัดตั้งบริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท…

Continue Reading